loader image

Statut Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych

Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych została zarejestrowana 26-ego stycznia 2012 roku. Statut, z którego pochodzą poniższe fragmenty, wszedł w życie w dniu rejestracji Fundacji przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Statut Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 4

4. Fundacja może używać następujących skrótów swojej nazwy: Hospicjum dla Kotów Bezdomnych, Kocie Hospicjum; wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja została powołana w celach społecznie użytecznych:

 1. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz promowania idei ekologicznych, w szczególności praw zwierząt,
 2. niesienia pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom, w szczególności kotom, oraz zapobieganiu ich bezdomności i krzywdzie.

§ 7

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej.

§ 8

Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą:

 1. opieka paliatywna nad bezdomnymi zwierzętami towarzyszącymi, w szczególności nad kotami,
 2. prowadzenie hospicjum zapewniającego domowe warunki dla kotów chorych, uprzednio bezdomnych,
 3. diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację,
 4. wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności i krzywdy zwierząt, w szczególności: propagowanie wiedzy o sposobach ograniczenia populacji zwierząt niechcianych oraz bezpośrednie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
 5. propagowanie wiedzy o humanitarnych metodach eutanazji oraz wszelkie działania prowadzące do powszechnego stosowania humanitarnych metod eutanazji w instytucjach opieki nad zwierzętami, szczególnie w schroniskach,
 6. prowadzanie domów opieki tymczasowej nad potrzebującymi kotami oraz działalność adopcyjna,
 7. działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych upowszechniające wiedzę o odpowiedzialnym traktowaniu zwierząt i opiece paliatywnej nad zwierzętami, w tym także prowadzenie akcji edukacyjnych za pośrednictwem mediów oraz wszelkich wydawnictw,
 8. aktywizacja społeczności lokalnych do działania na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego,
 9. promocja i organizacja wolontariatu,
 10. działania na rzecz praw zwierząt oraz nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt w Polsce,
 11. inne działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby działalności Fundacji.

§ 9

Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą:

 1. tymczasowa opieka nad zwierzętami posiadającymi opiekunów,
 2. prowadzenie działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o odpowiedzialnym traktowaniu zwierząt, w tym także akcji prowadzonych za pośrednictwem mediów (kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 3. działalność wydawnicza.

§ 10

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§ 11

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. (…)
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej (…).

§ 13

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 15

Dochód Fundacji pochodzi z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
c) dotacji, subwencji i grantów pozyskanych od osób prawnych krajowych i zagranicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochodów z praw majątkowych Fundacji,
f) dochodów ze zbiórek, aukcji (w tym internetowych) i imprez publicznych,
g) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
h) odsetek bankowych.

§ 16

Jeżeli przekazaniu Fundacji środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 17

Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalność pożytku publicznego.

§ 19

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.