loader image

Regulamin darowizn i odpisów 1,5%

Drodzy Darczyńcy i Darczynie, niniejszy regulamin określa zasady przekazywania darowizn oraz odpisów 1,5% podatku na rzecz Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych. Chcemy zagwarantować, że Wasze darowizny oraz odpisy 1,5% trafią do nas zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych z siedzibą w Toruniu przy ul. Mickiewicza 86/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408882, NIP 9562299606, REGON 341241490.
 2. Strona – strona internetowa kociehospicjum.pl razem z wszystkimi jej funkcjonalnościami. Właścicielem i administratorem Strony jest Fundacja.
 3. Pośrednik – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności, np. PayPal.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,  która zapoznaje się z usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony lub z nich korzysta.
 5. Darowizna – środki pieniężne, rzeczowe lub usługi przekazane przez Użytkownika Strony na rzecz Fundacji w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
 6. Odpis – szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji mających status pożytku publicznego,  wprowadzona w 2003 roku ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegająca na wskazaniu  we wniosku zawartym we właściwym rocznym zeznaniu podatkowym wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwoty nie większej niż 1% (od 2023 r.:1,5%) należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w danym roku, zaokrąglonej w dół do pełnych dziesiątek groszy.
 7. Darczyńca – Użytkownik Strony, który dokonał (względnie: zamierza dokonać) Darowizny lub przekazał (względnie: zamierza przekazać) Odpis na rzecz Fundacji.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin. 

§ 2

 1. Strona służy informowaniu o działaniach Fundacji, komunikacji z Użytkownikami i zbiórce Darowizn.
 2. Użytkownik korzystający ze Strony jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz naszą Polityką Prywatności, które znajdują się na Stronie i są tym samym dostępne dla Użytkowników. Korzystanie ze Strony równoznaczne jest z ich akceptacją.

Umowa przekazania darowizny

§ 3

 1. Użytkownik, który przekazuje Fundacji Darowiznę w postaci środków finansowych lub rzeczowych dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 2. Przekazanie Darowizny (w postaci pieniężnej, rzeczowej lub wykonania usługi) skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, a tym samym jest ważne i skuteczne bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy i Fundacji zostały złożone.
 3. Zawarcie umowy przekazania Darowizny jest oczywiście dobrowolne.

Dokonywanie Odpisu

§ 4

 1. Użytkownik, który chce dokonać Odpisu  na rzecz Fundacji powinien podać numer KRS Fundacji (0000408882) w przeznaczonej do tego rubryce swojej rocznej deklaracji podatkowej, a w miejscu wnioskowanej kwoty wpisać liczbę będącą 1% (od 2023 roku: 1,5%) podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek groszy.
 2. Użytkownik nie jest zobligowany do podania w deklaracji podatkowej celu szczegółowego.
 3. Konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać swoją część podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

Przekazanie Darowizny

§ 5

 1. Darowiznę w postaci środków pieniężnych można przekazać poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty bezpośrednio na konto Fundacji lub w ramach skorzystania z udostępnionych na Stronie usług Pośredników.
 2. W celu realizacji Darowizn pieniężnych Fundacja korzysta z usług bezpiecznych i licencjonowanych Pośredników. Wpłaty dokonywane za pomocą ich usług chronione są szyfrowanym protokołem SSL.
 3. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkownika, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika.
 4. Użytkownik, który chce dokonać Darowizny w postaci rzeczowej lub usług powinien wcześniej skontaktować się z Fundacją w celu przedstawienia i omówienia szczegółów dotyczących zamierzonej Darowizny.

Ochrona danych osobowych 

§ 6

 1. Przekazując darowiznę lub/i swój odpis 1,5% od podatku Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych na potrzeby obsługi Darowizny: imię i nazwisko, adresy (w tym mailowy), tytuł przelewu oraz kwota płatności.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy Darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce Prywatności.
 3. Fundacja przekazuje Pośrednikowi wskazane wyżej dane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Pośrednik zawiera z Darczyńcą swoją umowę na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Pośrednika, stając się wówczas niezależnym od Fundacji administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 4. Dane karty płatniczej Darczyńcy użytej do przekazania Darowizny pieniężnej są przechowywane wyłącznie przez Pośrednika w ramach zawartej umowy między nim a Darczyńcą. Fundacja nigdy nie otrzymuje od Pośrednika i nie przetwarza żadnych danych w postaci pełnego numeru kart płatniczych.

Reklamacje

§ 7

 1. Darczyńca ma prawo do złożenia reklamacji pod adresem mailowym Fundacji: moc.l1708541957iamg@1708541957mujci1708541957psohe1708541957icok1708541957. Fundacja odniesie się do zgłoszenia reklamacyjnego odpowiadając na adres, z którego zostało wysłane w ciągu 14 dni.
 2. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem Darowizn pieniężnych za pośrednictwem usług Pośredników reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Pośrednika, jednocześnie informując o tym Fundację.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. W obecnej wersji Regulamin obowiązuje od 20.01.2024.
 2. Fundacja ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na Stronie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień.